ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Bella Bellezza en haar opdrachtgevers.  Bella Bellezza accepteerd geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Bella Bellezza.

1.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Bella Bellezza kenbaar worden gemaakt.

1.6 Identiteit ondernemer: Jeanette Rutten Bella Bellezza 

Rijksweg 50, 5374 RB Schaijk  info@bellabellezza.nl  www.bellabellezza.nl 

kvk 55322158   NL56RABO0382220951  NL164135820B01Geestweg 

2. REISKOSTENVERGOEDING

2.1 De door Bella Bellezza gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van € 0,25 per kilometer. Parkeer en overnachtingskosten worden doorgerekend aan de opdrachtgever. 

3Totstandkoming boeking

3.1 Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Bella Bellezza aanvaardt.
3.2 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Bella Bellezzaalvorens een boeking te doen.
3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Een offerte heeft een geldigheid van 14 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Opdrachtformulier bruidsstyling is rechtsgeldig na ondertekening beide partijen.
3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. BETALING DIENSTEN EN PRODUCTEN

4.1 Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, muv producten.
4.2 Betaling kunnen cash of per bank, factuur worden voldaan. Alle prijzen zijn inclusief BTW (6% – 21%) tenzij anders vermeld.
4.3 Voordeelkaart: bedrag dient in zijn geheel, bij uitgiften, direct te worden betaald. De kaart is persoonsgebonden en 12 maanden, na data uitgiften, geldig.
4.4 Producten verkrijgbaar via Bella Bellezza dienen vooraf te worden betaald.
4.5 Bruidsstyling: Op de dag van de proefsessie wordt 50% van het bruidsarrangement afgerekend. Het restbedrag dient 14 dagen na de proefsessie te worden voldaan volgens factuur.
4.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
4.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Bella Bellezza moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
4.8 Huur van haarextentions: De haarstukken worden tijdelijk in bruikleen aangeboden tegen een vergoeding. Na gebruik is de opdrachtgever verantwoordelijk om de haarstukken middels de toegvoegde, al geadresseerd en gefrankeerde, envelop retour te zenden binnen 2 dagen. Bella Bellezza zal de te huren extentions bevestigen. 

5. OVERMACHT

5.1 In geval van overmacht waaronder ziekte kan Jeanette Rutten van Bella Bellezza ten allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.
5.2 Bij opdrachten voor bruidsstyling zal Jeanette Rutten van Bella Bellezza zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.
5.3 In geval van overmacht kan de opdrachtgever Jeanette Rutten van Bella Bellezza niet tot schadevergoeding aanspreken.

6. OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

6.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Bella Bellezza gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
6.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Met uitzondering van bruidsstyling.
6.3 Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van bruidsstyling.
b) Bij annulering vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van bruidsstyling.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

7.1 Bella Bellezza zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.2 Bella Bellezza  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Jeanette Rutten van Bella Bellezzais uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
7.3 Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Bella Bellezza te worden ingediend.
7.4 Bella Bellezza sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Bella Bellezza en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Bella Bellezza kunnen worden toegerekend.
7.5 Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Bella Bellezza is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

8. Persoonsgegevens

8.1 Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruikt worden voor en door Jeanette Rutten van Bella Bellezza. 

8.2 Beeldmateriaal gemaakt door Bella Bellezza of aangeleverd via derde zullen uitsluitend onder toestemming, middels opdrachtformulier, van de opdrachtgever worden gebruikt op Social Media/ Website. 

9. WIJZIGING EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

9.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Bella Bellezza te weten www.bellabellezza.nl verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich op het opdrachtformulier.
9.2 Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Jeanette Rutten van Bella Bellezza bestaat is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Jeanette Rutten van Bella Bellezza en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
10.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Laatst herzien: april 2017